Arhiva Centrului de Istorie a Evreilor din România păstrează în fondurile ei documente din perioada 1800 – 1989 care au aparţinut Federaţiei Comunităţilor Evreieşti, Centralei Evreilor din România, altor uniuni de comunităţi evreieşti existente înainte pe teritoriul României, Comunităţii din Bucureşti şi comunităţilor din provincie, şcolilor, organizaţiilor sioniste, asociaţiilor cultural-sportive, societăţilor de caritate, templelor, sinagogilor şi alte instituţii comunitare.

 

Mai reprezentative şi mai complete sunt fondurile personale ale Şef Rabinului dr. Moses Rosen, ale scriitorilor Barbu Lazăreanu, Emil Dorian, ale Centralei Evreilor din România, ale comunităţilor din Bucureşti, Craiova, Piatra Neamţ şi Alba Iulia, ale cancelariei Şef Rabinului (1965-1982), ale Templului Coral şi Şcolii Focşăneanu din Bucureşti.

 

Documentele sunt de o mare diversitate: corespondenţă, statute şi regulamente, planuri şi dări de seamă, bilanţuri, bugete, state de plată, liste şi tabele, acte personale ş.a.m.d, originale, manuscrise şi copii.

 

În cadrul Arhivei Centrului de Istorie a Evreilor din România, un loc important îl ocupa Fototeca, care reconstituie cronologic momente din istoria evreilor din România, acoperind perioada secolului al XIX-lea, perioada interbelică, perioada Holocaustului, perioada de după 1945 şi cuprinde şi fonduri speciale privind şcoli, sinagogi, comunităţi, personalităţi, teatru şi artă.

 

O parte din aceste imagini au fost scanate în diverse ocazii, pentru colaborări cu televiziuni, documentare, filme, expoziţii – cum este ultima expoziţie realizată de Lya Benjamin în cadrul Euroiudaica/ Sibiu Capitala Culturala Europeană 2007. Aceste documente produse de-a lungul timpului de către organizaţiile sociale, culturale şi religioase ale populaţiei evreieşti reprezintă izvoare istorice şi fac parte din Fondul Arhivistic Naţional, fiind considerate de valoare deosebită pentru studierea şi cunoaşterea istoriei României. Ele au fost atestate ca atare de Arhivele Naţionale, conform Legii Arhivelor din 2 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I-a, Legi, Decrete, Hotărâri şi alte acte, Bucureşti, anul VIII, nr. 71, 9 aprilie 1996, p. 1-8.

 

Scanarea, documentarea fotografiilor din arhiva noastră şi afişarea lor pe site-ul CSIER va fi un pas necesar pentru consolidarea imaginii instituţiei noastre şi un prim pas pentru modernizare şi intrare în circuitul cultural. Ne propunem o fişare riguroasă, care să ofere şi o sursa documentară pe lângă imaginea la o rezoluţie specifică internetului, cu posibilitatea doar de vizualizare. Măsura ar constitui şi un beneficiu pentru viitoare colaborări cu diverse instituţii şi pentru o mai bună cunoaştere a vieţii evreieşti.

 

Pe termen lung ne propunem sa trecem pe suport electronic documentele de hartie, pentru a nu fi supuse in continuare distrugerii mecanice, prin rasfoire si cercetare.